Biuro Tłumaczeń

tct ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI


Żródło: www.isap.sejm.gov.pl

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 stycznia 2005 r.
w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
(Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.)


Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2702) zarządza się, co następuje:

§1

Rozporządzenie określa stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, wykonane
na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej.

§2

1. Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia
wynoszą:
1) za stronę tłumaczenia na język polski:
a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego - 23 zł,
b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego - 24,77 zł,
c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim - 30,07 zł.
d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 33,61 zł;
2) za stronę tłumaczenia z języka polskiego:
a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski - 30,07 zł,
b) na inny język europejski i na język łaciński - 35,38 zł,
c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim - 40,69 zł,
d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 49,54 zł.
2. Za sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego - w dniu zlecenia oraz w postępowaniu
przyspieszonym stawki określone w ust. 1 podwyższa się o 100 %.

§3

Za tłumaczenia tekstów:
1) zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną,
2) sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym,
3) trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość
kopii sporządzonej sposobem technicznym
- stawki przewidziane w § 2 ust. 1 podwyższa się o 25 %.

§4

Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka
polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi 50 % stawki przewidzianej za tłumaczenie, określonej w § 2 ust. 1.

§5

Za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez
inną osobę wynagrodzenie wynosi 30 % stawki przewidzianej za tłumaczenie określonej w § 2 ust. 1.

§6

1. (2) Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza
wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia określoną w § 2 ust. 1 i powiększoną o 30 %, a w postępowaniu przyspieszonym o 100 %.
2. Godziny obecności oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny
zwolnienia go od udziału w czynności.

§7

Należne kwoty wynagrodzenia, o których mowa w § 2 ust. 2, § 3-5 oraz § 6 ust. 1, podlegają
zaokrągleniu do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest wyższa od 0,50 grosza, lub w dół, jeżeli jest równa lub niższa od 0,50 grosza.

§8

1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków. Za
znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.
2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego
niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1.125 znaków.

§9

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2005 r.